Výstavba I. etapy stavebného objektu SO 07 Dažďová kanalizácia

29. 11. 2023

Výstavba I. etapy stavebného objektu SO 07 Dažďová kanalizácia v rámci stavby Inžinierske siete a technická vybavenosť - IBV Hliník

Termín realizácie: 10/2018-11/2018

Popis stavby:

Výstavba dažďovej kanalizácie: 546,06 m z PVC DN 300, 17 ks kanalizačných šácht, 14 ks uličných vpustí, ORL - ENVIA TNC 65 s-II, 65 l/s, vsakovací blok 13200x4200x1200 s akumulačným priestorom 63,2 m3.