O nás

Na slovenskom stavebnom trhu pôsobíme od roku 1997. Predmetom našej činnosti je realizácia ekologických inžinierskych, vodohospodárskych a občianskych stavieb ako sú:

  • vodovody, kanalizácie, protipovodňové stavby,
  • bytové domy s napojením na inžinierske siete, nebytové budovy,
  • revitalizácie miest a obcí, výstavba a rekonštrukcie komunikácií.

Administratívne sídlo spoločnosti je v Sabinove. Naše pôsobenie však územne pokrýva celé Slovensko. Disponujeme vysokokvalifikovanou, pravidelne školenou pracovnou silou, s vysokou mierou špecializácie a profesionálnej zdatnosti. Pri realizácii stavebných prác využívame vlastný vozový a strojový park, ktorý pravidelne dopĺňame a inovujeme.

 

Ekosvip

 

Ciele a zámery firmy:

  1. zdokonaľovať sa v doterajšej činnosti a hľadať nové možnosti uspokojovania potrieb zákazníkov,
  2. efektívne využívať kapacity, vytvárať nové a udržiavať existujúce pracovné miesta,
  3. aktívne prispievať k ochrane a udržaniu kvality životného prostredia ako aj k zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva,
  4. napomáhať ekonomickému rastu a celkovému rozvoju regiónu.

Vedenie spoločnosti:

konateľ a výkonný riaditeľ: Ing. Peter Bujňák
prokurista: Ing. Marcela Bujňáková
výrobný riaditeľ divízia inžinierske stavby: Mário Lisoň
výrobný riaditeľ divízia pozemné stavby: Ing. Jozef Duda-Bašista
obchodno-technický riaditeľ: Ing. Pavol Urda
ekonomický riaditeľ: Ing. Roman Seliga

Zapís v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P.