Ukončenie projektu vzdelávania - fotodokumentácia

19. 07. 2024

 

 

          

 

 

 

Dňa 31.5.2011 bol ukončený projekt: "Rámcové vzdelávanie spoločnosti EKO SVIP".  

Názov prijímateľa: EKO SVIP, s.r.o.

Názov projektu: Rámcové vzdelávanie spoločnosti EKO SVIP

Miesto realizácie: Prešovský kraj

Doba realizácie projektu: júl 2010 - máj 2011

 

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond www.esf.gov.sk

Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie: 1.2. Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

  

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Sociálna implementačná agentúra. www.sia.gov.sk


Cieľové skupiny: zamestnanci spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.

Počet osôb vyškolených v projekte: 70

 

Zazmluvnený nenávratný finančných príspevok: 193.074,82 EUR

 

 

 "Priestor pre vašu príležitosť"

 

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

 

 

Fotodokumentácia z aktivít projektu:

 

školenia:

 

    

team building                                  komunikácia SK 2                         zvládanie stresu  

 

  

     

zvládanie stresu a konfliktov     komunikácia SK 1                 navision

  

   

      

 

time manažment                    kompresory, elektrocentrály     elektrikári

 

 

     

PC Word, Excel                     základy práce s PC               vedenie ľudí

 

 

 

 

publicita: