IBV Pod hájom, Lipany - Výstavba komunikácií a technickej infraštruktúry

22. 04. 2024

Termín realizácie: 9/2020-6/2021

Popis stavby:

Práce na objektoch: SO 01 Príprava územia, SO 02 - Komunikácie vozidlové, SO 03 - Komunikácie pešie, SO 04 - Oplotenie, SO 05 - Verejná zeleň, SO 06a - Vodovod a požiarna nádrž, SO 06b - Preložka vodovodu, SO 07a - Kanalizácia a záchytná priekopa, SO 07b - Výustný objekt, SO 08a - Plynovod, SO 08b - Preložka URZ (uličnej regulačnej zostavy), SO 13 - Elektrické prípojky NN, SO 14 - Verejné osvetlenie