Fintice - kanalizácia

19. 07. 2024

Termín realizácie: 11/2022-11/2023

Popis stavby:

SO 08 Kanalizácia splašková- Stoka L,
PVC DN 300 o dĺžke 725,11m- Stoka L3-1, PVC DN 300 od km 0,221 po km 0,701 o dĺžke 479,93 m- Stoka
L3-2.1, PVC DN 250 od km 0,000 po km 0,042 o dĺžke 42,93 m- Stoka L3-3.1, PVC DN 300 od km 0,000 po
km 0,0075 o dĺžke 10,69 m- Stoka L3-3.1a PVC DN 300 o dĺžke 288,68 m- Stoka L3-5 PVC DN 300 o dĺžke
312,9 m- Stoka F4 PVC DN 250 od km 0,000 po km 0,301 o dĺžke 300,83 m- Stoka F7 PVC DN 250 od km
0,000 po km 0,0305 o dĺžke 31,71 m- Stoka F7-1PVC DN 250 o dĺžke 67,41 mPVC DN 250 – 442,88 mPVC DN
300 – 1 817,31 m Spolu kanalizácia DN 300 a DN 250 o dĺžke: 2 260,19 m Kanalizačné prípojky – 113ks PVC
DN 150 o dĺžke 595,45 m SO 09 PČS odpadových vôd PČS č. 3 SO 13 Odberné zariadenie elektrickej
energie – el. NN prípojka k PČS č. 3, - 97 m SO 15 Výtlak z PČS č. 3 o celkovej dĺžke – 2729,2 m- Dažďová
kanalizácia PVC - DN 300 DK1 – 136,38 m- Dažďová kanalizácia PVC - DN 300 DK2 – 202,28 m- Dažďová
kanalizácia PVC - DN 300 DK3 – 19,67 m- Dažďová kanalizácia PVC - DN 300 DK4 – 96,60 m- Dažďová
kanalizácia PVC - DN 300 DK5 – 121,71 m- Dažďová kanalizácia PVC - DN 300 DK6 – 167,01 m- Dažďová
kanalizácia PVC - DN 300 DK7 – 265,83 m- Dažďová kanalizácia PVC - DN 300 DK8 – 209,17 m- Dažďová
kanalizácia PVC - DN 300 DK9 – 237,35 m Spolu dažďová kanalizácia PVC – DN 300 o
dĺžke 1 456 m PS 03 Strojnotechnologické zariadenie PČS 3- Strojnotechnologická
časť- Telemetrická stanica- Motorická inštalácia