I/20 Prešov, Solivarská okružná križovatka

22. 04. 2024

Termín realizácie: 1/2018-10/2018

Popis stavby:

práce na objektoch: SO 010-00 Príprava územia a zariadenie staveniska, SO 020-00 Rekultivácia spevnených a dočasných plôch ( 3691 m2), SO 030-00 Vegetačné úpravy (úprava pláne 1966 m2, trávnik 825 m2, kríky 1835 ks, stromy 10 ks), SO 101-00 Okružná križovatka (odstránenie spevnených plôch, geotextília, podkladné vrstvy 9814 m2, obrubníky 503 m, kanalizačné vpuste 16 ks), SO 102-00 Úprava cesty III/0682 - ul. Solivarská (frézovanie , podkladné vrstvy, geotextília, dlažba na chodníky, pokládka asfaltu 3060,95 m2), SO 111-00 Chodníky (dlažba 1436 m2, obrubníky 941 m), 301-00 Oplotenie, SO 501-00 Cestná kanalizácia na cesta I/68 (244,5 m), SO 502-00 Cestá kanalizácia na cesta III/0682 (124,5 m), SO 601-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia - búranie konštrukcií