Odkanalizovanie aglomerácie Kendice - Kendice, Obec Petrovany

20. 06. 2024

Termín realizácie: 1/2018-11/2018

Popis stavby:

práce na ČOV a kanalizácii: SO 01 Združený objekt, SO 02 Zásobník kalu, SO 03 Čerpacia stanica, SO 04 Lapač piesku, SO 05 merný objekt, SO 06 Studňa úžitkovej vody, SO 07 Rozvod úžitkovej vody, SO 08 Vonkajšia kanalizácia ČOV, SO 09 Hrubé terénne úpravy, SO 10 Cesty a spevnené plochy, SO 11 Oplotenie, SO 12 Vonkajšie osvetlenie, SO 13 Rozvody NN, SO 14 VN prípojka, SO 16 kanalizácia