Zberný dvor Torysa

19. 07. 2024

Termín realizácie: 1/2023-10/2023

Popis stavby:

Výstavba zberného dvora : SO 01 Prevádzková hala a sklad techniky - stavebná časť, ELI, ZTI, SO 02 Oceľový prístrešok, SO 03 Manipulačná plocha, SO 04.1 Betónový blok - BRO, SO 04.2 Betónový blok - stavebný odpad, SO 05 Oplotenie, SO 06 Vodovodná prípojka, SO 07 Kanalizačná prípojka - splašková, dažďová kanalizácia, SO 08 NN prípojka, Príprava územia.